ศูนย์ติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 จังหวัดเชียงราย

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่  

คำแนะนำสำหรับประชาชน

คู่มือการใช้โปรแกรม "ไทยชนะ"ดาวน์โหลดผ่าน QR Code 

คู่มือการใช้โปรแกรม "หมอชนะ"ดาวน์โหลดผ่าน QR Code 
ผู้ป่วยยืนยันกำลังรักษา รักษาหายแล้ว ผู้ป่วยรายใหม่ เสียชีวิต
154 283 3 1
       

รายงานสถานะการณ์ COVID-19 เชียงราย

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ประกาศจังหวัดเชียงราย

- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 1
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 2
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 3
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 4
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 5
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 6
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 7
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 8
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 9
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 10
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 11
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 (ฉบับที่ 5) และ (ฉบับที่6)
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 12
- ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องการจัดตั้งคลังอาหารชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 13
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 14
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 15
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 16
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 17
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 18
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 19
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 20
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 21
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 22
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 23
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 24
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 25
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 26
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 27
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 28
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 29
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 30
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 31
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 32
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 33
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 34
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 35
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 36
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 37
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 38
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 39
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 40
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 41
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 42
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 43
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 44
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 45
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 46
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 47
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 48
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 49
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 50
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 51
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 52
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 53
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 54
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 55


คำสั่งจังหวัดเชียงราย

- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 1/2563
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 2/2563
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 3/2563
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 4/2563
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 5/2563
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 6/2563
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 7/2563
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 8/2563
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 9/2563
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 10/2563
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 11/2563
- คำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 1888/2563
(กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรของคนสัญชาติไทยจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางในพื้นที่จังหวัดเชียงราย)

- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 12/2563
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 13/2563
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 14/2563
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 15/2563
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 16/2563
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 17/2563
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 18/2563
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 19/2563
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 20/2563
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 21/2563
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 22/2563
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 23/2563
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 24/2563
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 25/2563
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 26/2563
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 27/2563
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 1/2564
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 2/2564
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 3/2564
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 4/2564
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 5/2564
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 6/2564
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 7/2564
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 8/2564
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 9/2564
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 10/2564
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 11/2564
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 12/2564
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 13/2564
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 14/2564
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 15/2564
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 16/2564
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 17/2564
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 18/2564
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 19/2564
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 20/2564
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 21/2564
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 22/2564
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 23/2564
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 24/2564
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 25/2564
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 26/2564
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 27/2564
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 28/2564 NEW
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 29/2564 NEW
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 30/2564 NEW
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 31/2564 NEW
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 32/2564 NEW
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 33/2564 NEW


รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย
รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดเชียงราย

-ข้อสั่งการสำคัญ
-ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรไทย 25 มีนาคม 2563
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2)
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3)
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 4)
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5)
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6)
-คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๒/๒๕๖๓
 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
-คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)
-คำสั่งศูนย์บริหรสถนกรณ์กรแพร่ระบดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 2019 (โควิด - 19)ที่ 2/2563
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 7)
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 8)
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 9)
-คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด- ๑๙) ที่ ๔/๒๕๖๓
เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓)

ติดตามรายละเอียดส่วนกลาง


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ระดับประเทศ)
 

 

        

การใช้โปรแกรม "ไทยชนะ";
 
 
 

เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053-150180
HOME..กลับขึ้นด้านบน                     www.chiangrai.go.th                     สำหรับเจ้าหน้าที่
×